BAS-P och BAS-U

//BAS-P och BAS-U
BAS-P och BAS-U 2018-01-24T12:03:01+00:00

Med byggarbetsplatser följer alltid många risker. Det är många olika typer av arbeten som ska fungera tillsammans och det finns ofta risk för saker som fallande föremål, fallrisk, giftiga ämnen och liknande. Därför är det viktigt att arbeten dels utvärderas och planeras noga innan det sätts igång, och också att det följs upp kontinuerligt under arbetes gång. Planering och projektering i de tidiga stadierna av ett arbete sker av BAS-P, medan BAS-U tar över vid utförande.

Vad är BAS-P?

Byggarbetsmiljösamordnare utses av byggherren, eller uppdragstagaren om byggherren har lämnat över ansvaret, och finns till för att hjälpa denne att samordna arbetsmiljön från början till slutet på ett projekt. BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare med ansvar för planering och projektering) är med i den inledande delen av projektet, och tas senare över av BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare med ansvar för utförande).

I planering och projektering ingår att samordna och sammanställa underlag som tas fram av arkitekter, ingenjörer och andra konsulter, och planera det utifrån arbetsmiljö och säkerhet. Rent praktiskt så granskar BAS-P ritningar och andra tekniska beskrivningar, och planerar arbetet så att det kan utföras utan att olika moment skapar risker för varandra. Detta ska sedan sammanställas i en arbetsmiljöplan.

Det är viktigt att arbetsmiljöplanen är på plats innan arbetet sätts igång. Om den inte är på plats kan BAS-P tvingas betala en sanktionsavgift. När planeringen och projekteringen är klar lämnar BAS-P över till BAS-U, som tar över arbetsmiljöarbetet och ser till att planeringen följs i utförandet av arbetet.

Vad är BAS-U?

När BAS-U tar över efter BAS-P är det dennes ansvar att organisera skyddsarbetet i praktiken. Bland annat så begär de uppgifter om entreprenörernas metoder och utrustning, och hur de lever upp till arbetsmiljöreglerna. Med hjälp av dessa riskbedömningar och skyddsåtgärden fortsätter BAS-U att komplettera arbetsmiljöplanen från BAS-P, och anpassar den efter det praktiska arbetet.

Det är också BAS-Us ansvar att se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på arbetsplatsen, och också se till att den alltid är uppdaterad. Om den inte hålls uppdaterad finns risk att BAS-U måste betala en sanktionsavgift.

Straffansvar

Då både BAS-P och BAS-U är viktiga roller som är avgörande för hur arbetsmiljön ser ut på en arbetsplats, är det såklart viktigt att allt arbete är noggrant utfört. Båda rollerna jobbar under straffansvar, vilket innebär att om de skulle uppsåtligen eller av oaktsamhet inte genomför sina uppgifter som BAS-P eller BAS-U korrekt, kan de bli åtalade för arbetsmiljöbrott. Vissa företag väljer därför att ha företagsnamnet som officiell BAS-P/BAS-U, istället för den enskilda individen.