Arbetsmiljöplan

//Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplan 2018-01-24T12:01:46+00:00

Här kommer du kunna läsa en snabb guide till arbetsmiljöplaner. Vad är det, varför finns det och vad ska de innehålla? Det viktigaste du behöver veta, helt enkelt!

Vad är en arbetsmiljöplan?

Innan ett bygg- eller anläggningsprojekt sätter igång måste man göra en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen är ett styrdokument för alla som jobbar på arbetsplatsen. Den är till för att identifiera risker samt beskriva åtgärder för dessa risker. Den ska helt enkelt vara ett stöd som gör att arbetet kan utföras i en trygg och säker miljö för alla som deltar i projektet.

Kraven på en arbetsmiljöplan kommer förutom från arbetsmiljölagen även från föreskrifter och instruktioner från myndigheter som Arbetsmiljöverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Strålsäkerhetsmyndigheten, m.fl. Arbetsmiljöplanen ska gälla under hela byggtiden, och för alla som vistas inom området för byggnaden eller anläggningen. Om det skulle ske en allvarlig olycka under arbetet kan olyckan, arbetsplatsen och det systematiska arbetet bli granskat av både Polisens och Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Vem ansvarar för en arbetsmiljöplan?

Det finns tre olika roller som har huvudansvar vid en arbetsmiljöplan. Byggherren som i utgångsläget alltid har ansvaret, eller den BAS-P och/eller BAS-U som denne utser för att ta över byggherrens ansvar i olika delar för samordningen av arbetet. Byggherren ska då också se till att dessa personer är kunniga och har dokumenterad kompetens för uppdraget.

Alla situationer ser inte likadana ut, och ibland vill byggherren av olika anledningar överföra sitt ansvar på en annan part. Då kan de utse en uppdragstagare som ersätter byggherren i sin roll.

Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla?

Enligt Arbetsmiljöverket ska en arbetsmiljöplan innehålla följande tre punkter:
– Regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen
– En beskrivning på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, och
– En beskrivning av vilka risker som förekommer och motsvarande åtgärder som ska vidtas för att avlägsna/minimera risken/skadan av dem

Arbetsmiljöplan mall vs BuildSafe

Det finns olika mallar att ladda ner och många företag har utvecklat egna mallar.

Vi rekommenderar att använda BuildSafes arbetsmiljöplan, en av de enklaste mallarna där du enkelt och smidigt färdigställer din arbetsmiljöplan digitalt och har enkel tillgång till olika former av stöd och kunskap direkt i verktyget.

Du börjar med att ange projektinformation, bestämma organisationen för projektet för att sedan identifiera riskerna och vilka åtgärder som krävs för att förebygga varje risk.

I vår premiumversion kan du dessutom bjuda in personer från projekteringsgrupper eller entreprenörerna i projektet för att bidra och fylla i delar som de har mest kunskap om och kommer att ansvara för.